Онлайн анкета

 • Параметры займа
 • Личные данные
 • Финансовая информация
 • Место работы
 • Адрес
 • Контакты
 • Документы

На какие цели берется займ
Обязательное поле
Объект залога (выдаем 50% от стоимости объекта залога)
Укажите объект залога
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Объект лизинга (выдаем 70% от стоимости объекта лизинга)
Обязательное поле
Стоимость объекта лизинга
Обязательное поле
Сумма займа
Сумма займаeggbh
от 1000 до 30000
Срок займа
Срок займа
от 3 до 36
Постоянный клиент
Мы приветствуем ответственность. По этому, постоянные клиенты, которые создали себе позитивную кредитную историю, пользуются более выгодными условиями.
Процентная ставка: / месяц год Ежемесячный платёж: / месяц
Обязательное поле
l.max_50
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
error
error
Обязательное поле
Тип файла может быть ['txt','pdf','jpg','jpeg','png','doc','docx'] и максимальный размер 5 МБ
l.max_50
l.max_50
l.max_50
l.max_50
Обязательное поле
Обязательное поле
l.max_50
error
l.max_50
l.max_50
l.max_50
error
error
l.max_50
l.max_50
l.max_50
l.max_50
l.max_50

Адрес прописки

error
error
l.max_50
l.max_50
l.max_50
l.max_50
error
l.max_50
Обязательное поле
Обязательное поле
l.max_50
l.max_50
l.email_valid
error
Тип файла может быть ['txt','pdf','jpg','jpeg','png','doc','docx'] и максимальный размер 5 МБ
Тип файла может быть ['txt','pdf','jpg','jpeg','png','doc','docx'] и максимальный размер 5 МБ
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле

Informaţia privind drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 133 din 08.07.2011Datele cu caracter personal prezentate de către Dvs. se prelucrează în scopul procesării solicitării Dvs., ca potențialului client, iar în cazul obținerii împrumutului solicitat, în scopul monitorizării restituirii împrumutului obținut.Datele cu caracter personal prezentate de către Dvs. se păstrează la compania ÎM «MSA Finance» S.R.L. și se utilizează numai în scopurile prevăzute de consimțămîntul semnat de către Dvs. la depunerea cererii de eliberare a împrumutului.Vă comunicăm că Dvs.:
 • în baza art. 13 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul de acces la datele Dvs. personale, prelucrate de compania noastră.

 • în baza art. 14 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul la intervenție la datele Dvs. personale, prelucrate de către compania noastră.

 • în baza art. 16 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul la opoziție la datele Dvs. personale, prelucrate de către compania noastră.

 • în baza art. 5 al Legii privind protecția datelor cu carecter personal Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia.Vă menționăm că răspunsurile la întrebările verbale ale colaboratorului companiei noastre sunt absolut benevole. Prin refuzul de a răspunde la întrebările adresate Dvs., ca solicitant, conștientizați că compania noastră nu va putea analiza multiaspectual solicitarea Dvs. de finanțare, din care cauza se reduce probabilitatea obținerii împrumutului solicitat.Vă asigurăm că datele Dvs. personale se colectează de la Dvs. direct sau din sursele publice.Vă informăm că datele Dvs. personale se păstrează la compania noastră timp de 5 ani dupa finisarea raporturilor juridice între Dvs. și compania noastră. CONSIMTAMÂNTULEu îmi exprim direct și necondiționat acordul ca datele mele personale să fie prelucrate de către Î.M. “MSA Finance” S.R.L., IDNO 1009600041526, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 202, în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine, și anume: IDNP; numele, prenumele, patronimicul; sexul; data și locul nașterii; imaginea grafică (fotografia); situația familială; datele din certificatul de înmatriculare; situația economică și financiară; datele privind bunurile mobile și imobile deținute; datele bancare; semnătura; numărul de telefon/fax; numărul de telefon mobil; adresa de domiciliu/reședință; adresa de e-mail; profesia și locul de muncă. Declar pe propria răspundere, că toate informațiile furnizate în acest formular, precum și documentele anexate sunt complete, exacte și corecte.Prezentul consimțămînt cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de acordare a împrumutului, este valabil în decurs de o lună de la data semnării, iar în caz de încheiere a contractului, pentru toată perioada de executare a contractului pînă la achitarea completă a datoriei, dobînzilor și a altor plăți calculate pentru utilizarea împrumutului. În acest sens ofer dreptul Î.M. “MSA Finance” S.R.L. să verifice datele mele personale prin orice deținător al sistemelor informaționale.În cazul propunerii spre cesiune / cesiunii datoriei mele la o companie terță, îmi confirm acordul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către aceasta pînă la achitarea completă a datoriei, dobînzilor și a altor plăți calculate pentru utilizarea împrumutului.În cazul transmiterii datoriei mele în lucrul unei companii de colectare a datoriilor, la fel îmi confirm acordul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către acestea pînă la achitarea completă a datoriei, dobînzilor și a altor plăți calculate pentru utilizarea împrumutului.Înțeleg că Î.M. “MSA Finance” S.R.L. poate refuza cererea respectivă fără a fi obligată de a da explicații privind motivul refuzului.Confirm că am făcut cunoștință cu informaţia prevăzută în art.12 alin.(1) și art.5 alin.(5) din Legea nr. 133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”. Prezentul consimţământ este valabil pe o perioadă nelimitată.

Обязательное поле